Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2019

malinowychrusniak
18:38
8226 d92d
Reposted fromLukilukister Lukilukister viairmelin irmelin

November 26 2019

malinowychrusniak
23:32
8245 ea58
Reposted fromkarahippie karahippie via0 0
malinowychrusniak
23:30
Reposted fromFlau Flau viatoskalatte toskalatte
malinowychrusniak
23:29
5427 8f98 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viatoskalatte toskalatte
malinowychrusniak
23:29
Reposted fromgruetze gruetze viatoskalatte toskalatte
malinowychrusniak
23:19
3569 10f5 500
Reposted fromteijakool teijakool viatoskalatte toskalatte
malinowychrusniak
23:18
Marblehead, MA
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viatoskalatte toskalatte
malinowychrusniak
23:18
Korzystaj. Z pazurami. Dopóki masz czas. Bo potem człowiek się budzi, że los dawał, a on był jak taka dupa. Korzystaj.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaupinthesky upinthesky
malinowychrusniak
23:18
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
23:15

aureat:

you know that feeling when you’re out in nature at 5 or 6am and everything’s still quiet and the air still smells like night time and it’s fresh so you shiver a bit but then slowly the first rays of sun peak over the edge of the earth and everything is bathed in foggy, golden light and you just stand there watching the earth awaken.. if that’s not soothing idk what is

Reposted fromtonightless tonightless viaupinthesky upinthesky
malinowychrusniak
23:14
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
malinowychrusniak
23:13
5063 31b5 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaupinthesky upinthesky
malinowychrusniak
23:13
Feelings change, and the fact that they do is what breaks me, and the fact that they do is what saves me, and it will save you too.
Reposted fromSilentRule SilentRule viaupinthesky upinthesky
malinowychrusniak
23:11
Czasami, dokonanie złego wyboru jest lepsze niż nie dokonanie żadnego. Masz odwagę iść do przodu, a to rzadkość. Osoba stojąca na rozdrożu dróg, nieumiejąca wybrać, nigdy nie pójdzie do przodu.
— Terry Goodkind - "Pierwsze prawo magii"
malinowychrusniak
23:11
7974 e189 500
Reposted fromBabson Babson viamiscauliflower miscauliflower
malinowychrusniak
23:05
1914 6946
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCattleya Cattleya
malinowychrusniak
22:59
5896 3b25 500
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus via0 0
malinowychrusniak
22:59
" Zupa jest pamiętnikiem, ale posiada pewien szyfr. Tylko niektóre osoby są wstanie odczytać rzeczywistą jej treść, wiedzą, czy dane zdanie odnosi się do mojego aktualnego życia, czy tak po prostu, bez większego powodu kliknęłam repost, bo zwyczajnie mi się ono spodobało. "
malinowychrusniak
22:56
malinowychrusniak
22:55
Reposted fromshakeme shakeme viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl