Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

21:33
3236 b8f6 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viayanek yanek
malinowychrusniak
21:33
Reposted fromliteon44 liteon44 viakociolek kociolek
21:32
4960 bafe

gigidowns:

courtenaybird:

The Get More Out of Google Infographic Summarizes Online Research Tricks for Students

I consistently forget these tricks. Now I have a visual. Thanks, Internet.

Reposted fromarbuziatko arbuziatko vialavie lavie
malinowychrusniak
21:30
Zabłądziłeś wśród tych ulic, brudnych ulic
Brudnych tak, że możesz brud przytulić, czujesz?
— Bonson/Matek "Rok później"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
malinowychrusniak
21:30
5156 4e84 500
Reposted fromschlechtwettersusi schlechtwettersusi viayanek yanek
malinowychrusniak
21:29
5456 fd7b 500
Reposted fromverronique verronique viayanek yanek
malinowychrusniak
21:28
Reposted fromkaffeehaus kaffeehaus viacoffee coffee
21:28
9844 145f 500

Alaska | by Louise Alban

malinowychrusniak
21:24
malinowychrusniak
21:24
6248 f0da 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
malinowychrusniak
21:23
7993 2a64 500
Reposted fromjethra jethra viakociolek kociolek
21:23
3478 29bb 500
Reposted fromjabberokkie jabberokkie viakociolek kociolek
malinowychrusniak
21:22
Reposted fromangusiasty angusiasty viakociolek kociolek
malinowychrusniak
21:22
8942 54e7
Reposted fromteijakool teijakool viarudosci rudosci
21:21
0370 5bc4

edgina: Upside-Down Mushroom Room by Carsten Höller

Reposted fromreckon reckon viafelicka felicka
malinowychrusniak
21:20
malinowychrusniak
21:19
21:18
21:17
1388 045f 500

huesofjadeharley:

equius:

HFDGHJCJCJCJCJJCJCDJGJGJ

malinowychrusniak
21:16
Od dziecka czekałaś na uczucie , które powali Cię z nóg. Już jako mała dziewczynka wierzyłaś w przeznaczenie, spadające gwiazdy i drugą połówkę. Nigdy nie poszłaś na kompromis z własnym sercem. Nie potrafiłaś udawać i nie rozumiałaś związków na przeczekanie. Odliczałaś godziny, dni, które systematycznie zamieniały się w lata. Wiedziałaś, że wszystko albo nic...więc czy naprawdę teraz chcesz odpuścić
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl