Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

11:08
Last night I dreamed about you. What happened in detail I can hardly remember; all I know is that we kept merging into one another. I was you, you were me. Finally you somehow caught fire.
— Franz Kafka (via quotemadness)
Reposted fromimageaddiction imageaddiction viaszydera szydera
malinowychrusniak
11:07
6933 c680
Reposted fromxopolly xopolly viayanek yanek
malinowychrusniak
11:04
3339 fcd5 500
i zbliżenie na ten niesamowity szczegół tego obrazu.
malinowychrusniak
11:03
2909 8be1
Reposted frommisza misza viafelicka felicka
malinowychrusniak
11:03
5902 dc2a
Reposted fromsprzedawcaswiec sprzedawcaswiec viafelicka felicka
malinowychrusniak
11:03
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viaczoo czoo
malinowychrusniak
11:03
 Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaczoo czoo
malinowychrusniak
11:02
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący pokochałem.
— Mariusz Ziomecki "Lato nieśmiertelnych"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaczoo czoo
malinowychrusniak
11:01
2104 90f2
Reposted fromkarahippie karahippie viaczoo czoo
malinowychrusniak
11:01
0804 2cf5
Reposted fromscorpix scorpix viacygi-chan cygi-chan
malinowychrusniak
10:59
4080 9633 500
przez Szeroki Wierch na Tarnicę.
Reposted fromcorvax corvax vialavie lavie
10:59
5895 272f 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialavie lavie
malinowychrusniak
10:59
3632 123b
Reposted fromoutoflove outoflove vialavie lavie
malinowychrusniak
10:59
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viaostatni ostatni
malinowychrusniak
10:59
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaostatni ostatni
10:59
I wiesz co najbardziej zabolało? To że dałem z siebie wszystko, a to wciąż za mało
— (via i-like-to-sufferr)
malinowychrusniak
10:59


White Wolf Ale
Reposted fromgameofthrones gameofthrones

August 09 2017

malinowychrusniak
11:23
Reposted fromcatdog2 catdog2 viayanek yanek
malinowychrusniak
11:14
4963 198e
Reposted fromundertow undertow viarudosci rudosci
malinowychrusniak
11:08
6986 65c3 500
Reposted fromwindingroads windingroads viarudosci rudosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl